مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
PROMO-01 - Virtual private serverrenews at $4.99/m
CPU: 2 cores
Memory: 2 GB
Disk space: 40 GB
Bandwidth: 2 TB
Operating system: CentOS, Debian, Fedora, etc.

PROMO-02 - Virtual private serverrenews at $10/m
CPU: 2 cores
Memory: 2 GB
Disk space: 50 GB
Bandwidth: 3 TB
Operating system: CentOS, Debian, Fedora, etc.

PROMO-03 - Virtual private serverrenews at $9.99/m
CPU: 2 cores
Memory: 2 GB
Disk space: 60 GB
Bandwidth: 3 TB
Operating system: CentOS, Debian, Fedora, etc.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.206.238.176) وارد شده است.