مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
KVM-SSD 2GB - Virtual private serverCPU: 1 vCPU
Memory: 2 GB
Disk space: 50 GB SSD
Bandwidth: 3 TB

KVM-SSD 4GB - Virtual private serverCPU: 2 vCPU
Memory: 4 GB
Disk space: 100 GB SSD
Bandwidth: 5 TB

KVM-SSD 8GB - Virtual private serverCPU: 4 vCPU
Memory: 8 GB
Disk space: 160 GB SSD
Bandwidth: 15 TB

KVM-SSD 16GB - Virtual private serverCPU: 6 vCPU
Memory: 16 GB
Disk space: 320 GB SSD
Bandwidth: 30 TB

KVM-SSD 32GB - Virtual private serverCPU: 8 vCPU
Memory: 32 GB
Disk space: 640 GB SSD
Bandwidth: 50 TB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.252.54) وارد شده است.